PROMOCJA: kolczyki sztyfty -30% 😍

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego uroczyskosklep.pl

 

Uroczysko Edyta Mikoś

Lutcza 896

38-112 Lutcza

NIP 8191645018

REGON 387967067

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego uroczyskosklep.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym uroczyskosklep.pl, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny zakupu Towarów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary odbywa się bez rejestracji konta użytkownika.
 4. Rozliczenia za dokonane zakupy odbywają się za pośrednictwem przelewu bezgotówkowego na dane podane do przelewu środków podane w potwierdzeniu złożonego zamówienia.
 5. Klienci mogą porozumiewać się z obsługa sklepu poprzez wiadomość elektroniczną przesyłanej na adres kontakt@uroczyskosklep.pl bądź za pośrednictwem kanałów social media pod nazwą Uroczysko. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 6. Obsługa Sklepu dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane obsłudze sklepu w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@uroczyskosklep.pl bądź za pośrednictwem kanałów social media pod nazwą Uroczysko. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
§ 3 Procedura zamówienia
 1. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Kupujący potwierdza wolę zapłaty ceny za zamówiony towar oraz pokrycie kosztów dostawy do klienta, jeżeli nie wybiera opcji odbioru osobistego.
 2. W Sklepie, przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze, w tym o jego dostępności oraz cena Towaru.
 3. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy na etapie podsumowania zamówienia.
 4. Wyboru towaru deklarowanego do zakupu należy dokonać poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Zakup następuje poprzez kliknięcie przycisku „do kasy” umieszczonego na karcie produktu znajdującego się w koszyku. Potwierdzenie zakupu wybranego towaru następuje poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę” na karcie podsumowania zamówienia.
 5. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary oraz koszty dostawy.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.
 7. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 8. Brak podania wyżej wymienionych danych osobowych, w tym numeru telefonu, uniemożliwi realizację zamówienia, z uwagi na brak danych potrzebnych przewoźnikowi do realizacji usługi transportowej.
 9. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 10. Obsługa sklepu jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 11. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, obsługa sklepu poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta.
 12. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, obsługa sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 4 Towar
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 5 Zmiany zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać jedynie zmiany adresu dostawy wyłącznie w drodze kontaktu mailowego z Obsługą sklepu, składając tam odpowiednią dyspozycję.
§ 6 Dostawy
 1. Obsługa sklepu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru).
 2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe (w tym adresu mailowego) wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Obsługa sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w podsumowaniu zamówienia.
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu (dokładny czas dostawy w zależności od sposobu wysyłki, znajduje się w zakładce Płatności i dostawa w dolnym menu).
 5. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować obsługę sklepu o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uroczyskosklep.pl
 7. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do sklepu. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny (pomniejszonej o koszt przesyłki zwrotnej) nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do sklepu.
§ 7 Płatność

Po dokonanym zakupie na stronie sklepu pojawia się potwierdzenie zakupu z danymi do płatności przelewem bezgotówkowym za zakupiony towar. Po stronie klienta spoczywa obowiązek dokonania płatności na rzeczone dane (sposoby płatności są dokładniej opisane w zakładce Płatności i dostawa w dolnym menu).

§ 8 Reklamacja
 1. Obsługa sklepu jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Obsługa sklepu nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Obsługa sklepu w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga oraz załączyć dowód zakupu.
 5. Dowód zakupu i opis reklamacji należy odesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@uroczyskosklep.pl.
 6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że obsługa sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez obsługę sklepu.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a obsługa sklepu nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez obsługę sklepu. za uzasadnione.
 9. Obsługa sklepu powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 9 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@uroczyskosklep.pl
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy obsługa sklepu zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Obsługa sklepu nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Obsługa sklepu nie odbiera przesyłek co do których nie uzyskano informacji o odstąpieniu od umowy i nadaniu przesyłki zwrotnej.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu Towarów sprzedawanych przez sklep, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 3. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie obsługa sklepu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Obsługa sklepu informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Obsługa sklepu nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu