PROMOCJA: kolczyki sztyfty -30% 😍

Reklamacje i zwroty

Reklamacja
 1. Obsługa sklepu jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Obsługa sklepu nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Obsługa sklepu w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga oraz załączyć dowód zakupu.
 5. Dowód zakupu i opis reklamacji należy odesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@uroczyskosklep.pl.
 6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że obsługa sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez obsługę sklepu.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a obsługa sklepu nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez obsługę sklepu. za uzasadnione.
 9. Obsługa sklepu powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Odstąpienie od umowy (Zwrot).
 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@uroczyskosklep.pl.
 3. Po złożeniu oświadczenia konsument zostanie poinformowany o dalszych krokach, które ma podjąć.
 4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy obsługa sklepu zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktów.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Obsługa sklepu nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Obsługa sklepu nie odbiera przesyłek co do których nie uzyskano informacji o odstąpieniu od umowy i nadaniu przesyłki zwrotnej.